Back

Patent ve Marka Vekilliği Sınavına İlişkin Sık Sorulan Sorular Patent ve Marka Vekilliği Sınavına İlişkin Bütün Sorularınızın Cevapları Burada.

Patent ve Marka Vekilliği Sınavına Kimler Girebilir?

 

Patent Vekili Kimdir?

Patent vekili: Patent vekili: Patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
Bknz : PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV, SİCİL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
(Link)

Marka Vekili Kimdir?

Marka vekili: Marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, tasarım konularında danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
Bknz : PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV, SİCİL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
(Link)

Patent vekilliği veya marka vekilliğine kabul şartları nelerdir?

Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
ç) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.
d) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak.
e) Sınavda başarılı olmak.
f) Sicile kayıt olmak.

Sınav Kaç Yılda Bir Yapılır?

Sınav, iki yılda bir, patent vekilliği ve marka vekilliği için ayrı ayrı yapılır.
(Sınav en son 2019 yapılında yapıldığı için bir sonraki sınav yılı 2021 yılıdır.)

Sınav Kaç Aşamadan Oluşuyor?

Sınav, genel yeterlik sınavı ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Patent ve Marka Vekilliği Sınavına Kim Girebilir?

Aşağıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler sınava girmek için başvurabilir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
ç) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.

Genel Yeterlilik Sınavının Tarihi Ne Zaman ve Nerede Açıklanır?

Sınavın birinci aşaması olan genel yeterlik sınavından en az altmış gün önce Kurumun internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru yöntemi, sınav başvuru ücreti, son başvuru tarihi, sınavın tarihi, şekli, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilir. Sınav yeri, sınav tarihinden en az yedi gün önce ilan edilir.
(http://vekilliksinavi.com/2021/01/marka-ve-patent-vekilligi-sinavi-ne-zaman/)

Mesleki Yeterlilik Sınavının Tarihi Ne Zaman ve Nerede Açıklanır?

Genel yeterlik sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, şekli ve sınav konuları sınav tarihinden en az onbeş gün önce Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
(http://vekilliksinavi.com/2021/01/marka-ve-patent-vekilligi-sinavi-ne-zaman/)

Genel Yeterlilik Sınavının Şekli, Konuları ve Değerlendirilmesi Nasıldır?

Genel yeterlik sınavı yazılı (test şeklinde) olarak yapılır.
Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir:
a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaların sınav içindeki toplam ağırlığı % 80’dir.
b) Aşağıda belirtilen hukuk dallarının sınav içindeki toplam ağırlığı % 20’dir:
1) Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri.
2) Borçlar Hukuku; vekâlet akdi hükümleri.
3) Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri.
(3) Sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

Mesleki Yeterlilik Sınavının Şekli, Konuları ve Değerlendirilmesi Nasıldır?

Mesleki yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.
(2) Sınav, aşağıda belirtilen konuları içerir:
a) Marka vekilliği sınavı için; marka, coğrafi işaret ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.
b) Patent vekilliği sınavı için; patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.
(3) Sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

Sınav Sonuçları Kaç Günde Açıklanır?

Genel yeterlik sınavı sonuçları, 10 uncu maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Sınav Sonucuna Kaç Günde İtiraz Edilebilir?

(1) Genel yeterlik sınavı soruları, sınav tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sorularda hata bulunduğunu iddia eden aday, itirazını gerekçeleriyle birlikte soruların ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Kuruma iletir.

(3) Sınav sorularına yapılan itirazlar, sorulara itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Gerekçesiz ya da süresi içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez.

(4) Soru iptali halinde, iptal edilen sorunun sınava katılan bütün adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilir.

Genel Yeterlilik Sınavında Başarılı Olursam Ancak Mesleki Yeterlilik Sınavında Başarısız Olursam İki Yıl Sonraki Genel Yeterlilik Sınavına Girmek Zorunda mıyım?

Hayır girmek zorunda değilsiniz.

“(4) Genel yeterlik sınavında başarılı olup da mesleki yeterlik sınavında başarısız olan aday bir sonraki dönemde yapılacak olan ilk sınavda mesleki yeterlik sınavına doğrudan katılabilir.”

Patent Vekilliği Sınavında Toplamda Kaç Adet Soru Bulunmaktadır?

2017 ve 2019 Yıllarında yapılan sınavda Patent vekili adaylarının cevaplaması gereken 60 adet soru bulunmaktaydı.

Marka Vekilliği Sınavında Toplamda Kaç Adet Soru Bulunmaktadır?

2017 ve 2019 Yıllarında yapılan sınavda Patent vekili adaylarının cevaplaması gereken 60 adet soru bulunmaktaydı.

Sınav Süresi Kaç Dakikadır?

2017 ve 2019 yıllarında yapılan sınavlarda patent veya marka vekili adayının 60 soruya cevaplaması için 90 dakika verilmiştir.
Bir aday hem patent hem de marka vekili olmak için sınava girebilmektedir. Her iki sınava başvuran adayın cevaplaması gereken soru sayısı ise 100 adet olup, 100 adet soru için verilen süre ise 150 dakikadır.

Yanlış Cevapların Doğru Cevaplara Bir Etkisi Var mıdır?.

Yanlış cevapların doğru cevaplara herhangi bir etkisi yoktur. Dolayısıyla boş bırakmayıp bütün soruları cevaplamanızı öneriririz.

 

 

 

 

Sorunuzun Cevabını Bulamadınız mı?